1. Algemeen

 • De foto’s op www.since93.nl zijn alleen bestemd voor de eigenaar van Since’93. Bezoekers kunnen deze foto’s bekijken, maar zijn niet bestemd voor eigen gebruik.
 • Bij opdrachten kan Diesmer Ponstein nooit aansprakelijk worden gesteld dat bij schade die direct of indirect ten gevolge van het uitblijven van resultaat ontstaat.
 • Bij opdrachten kan Diesmer Ponstein nooit aansprakelijk worden gesteld bij, lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt door vallen, uitglijden, elektrocuteren, etc. tijdens een fotosessie op locatie of in een studio.
 • Diesmer Ponstein verplicht zich de kans op storingen en fouten tijdens de opnamen tot een minimum te beperken.
 • Ondanks de uiterste zorg die Diesmer Ponstein aan de correctheid en volledigheid van de websites heeft besteed, kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie die op deze website is geplaatst.
 • Diesmer Ponstein aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van (beeld)informatie die op deze site wordt verstrekt.
 • Diesmer Ponstein behoudt zich het recht voor om de informatie op de website ten allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.
 • Instellingen, organisaties of personen, die vinden dat geplaatste foto’s op een of andere manier schade aanbrengen aan hun identiteit, kunnen zich onder vermelding van gegronde redenen, melden. Diesmer Ponstein zal deze foto’s, indien de redenen door hem gegrond worden verklaard, z.s.m. van de website verwijderen.
 • Afwijkingen van of aanvullingen op deze voorwaarden zijn alleen van kracht indien deze door de directie van de gebruiker schriftelijk zijn bevestigd.
 • Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van toepassing. De gebruiker en de wederpartij zullen in onderling overleg vervangende bepalingen overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de eventueel vernietigde bepalingen in acht genomen wordt.
 • Bij afspraken geldt ten allen tijde dat wanneer Diesmer Ponstein door omstandigheden niet aanwezig kan zijn of verhinderd is, Since’93 daar niet verantwoordelijk voor is.
 • Bij gebruikmaking van Since’93, in welke zin dan ook, gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden.
 • Achteraf kan er geen beroep op Since93 worden gedaan op klachten van fotoafdrukken als de klant zelf afdrukken laat maken van foto’s. Het is de klant zijn eigen verantwoordelijkheid dit bij een professionele drukker te doen, zo niet, dan is Since’93 niet verantwoordelijk voor de eventuele slechte afdrukken of schade hieraan. Dit geldt voor de kleur, scherpte en kwaliteit van de afdruk.

2. Copyright

 • Diesmer Ponstein is en blijft intellectueel eigenaar van alle foto’s, video’s en andere uitingen die door hem zijn gemaakt, ontworpen, bedacht, etc.
 • Diesmer Ponstein behoudt het digitale origineel.
 • Afkopen van de video/fotorechten is mogelijk. Hierdoor mag de koper de video/foto geheel rechten vrij gebruiken. Verkoop aan derden c.q. vermeerdering, op welke manier dan ook, is echter verboden.

3. Prijsopgaven, betalingen en prijzen.

 • Alle prijsopgaven, offertes en aanbiedingen van de gebruiker, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel daaruit uitdrukkelijk voortvloeit.
 • Akkoord met offerte kan bekend gemaakt worden per mail, telefoon (Bellen, SMS, WhatsApp) of door het ondertekenen van de offerte. Via al deze wegen gaat men akkoord met de voorwaarden.
 • De prijs luidt in euro’s.
 • Tenzij anders vermeld zijn de prijzen inclusief BTW en reiskosten
 • Aan de gebruikelijke verpakking van de zaken zijn geen kosten verbonden, tenzij anders vermeld.
 • Indien het een overeenkomst van opdracht betreft zal bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste vergoeding overeengekomen worden. Indien geen vaste vergoeding overeengekomen wordt, zal de vergoeding gebaseerd zijn op het aantal bestede uren tegen het daarvoor geldende uurtarief.
 • Betaling van een vaste vergoeding geschiedt gedeeltelijk voor ontvangst van de foto’s. Het resterende bedrag geschiedt na ontvangst van de foto’s.
 • Indien betaling per factuur plaatsvindt, dient de betaling daarvan binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden op een door de gebruiker aan te wijzen rekening.

4. Annuleringsvoorwaarden

 • Annuleren kan alleen telefonisch (Bellen, SMS, WhatsApp etc.) of per e-mail.
 • Bij het annuleren van werkzaamheden na akkoord van de offerte zal Since’93 50% van de anders gemaakte kosten in rekening brengen voor de wederpartij tot een maximum van €200,- excl. BTW. Deze voorwaarde geld niet wanneer de werkzaamheden door een geldige reden worden geannuleerd.
 • Geldige redenen voor het annuleren van werkzaamheden vallen onder ziekte van de wederpartij, overlijden van de wederpartij e/o naaste familieleden.

5. Publicatierecht

 • Diesmer Ponstein behoudt het recht, foto’s te gebruiken op zijn internetsites (www.since93.nl) of elders (social media) te plaatsen als promotie van zijn werk als fotograaf.
 • De afnemer informeert Diesmer Ponstein vooraf waar foto’s gepubliceerd gaan worden.
 • Bij elke vorm van publicatie is de klant verplicht zorg te dragen voor de bronvermelding
 • Doorverkoop en vermeerdering van foto’s in welke vorm dan ook is niet toegestaan tenzij anders is vermeld.